Swingers Contacten

Terms of Use

Huisregels Swingerscontacten

Welkom bij Swingerscontactgen.nl (DE swingerscommunity voor swingers, door swingers!). Deze huisregels zijn gemaakt omdat we respectvolle communicatie en de veiligheid van onze members belangrijk vinden. Iedere gebruiker van www.swingerscontacten.nl dient zich dan ook aan de regels te houden en je krijgt alleen toegang tot het platform als je akkoord bent gegaan met de huisregels. Deze huisregels kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Lees ze daarom regelmatig nog eens door.

De beheerder

Swingerscontacten.nl wordt beheerd door het adminteam van swingerscontacten.nl, hierna te noemen: ‘de beheerder’. De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen.

Registratie

Om je te registreren op swingerscontacten.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig emailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de beheerder dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Je kunt je e-mailadres op een later moment zelf wijzigen in je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal bij gebruiken van het platform de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt in dat geval direct een ban of er volgt een sanctie volgens het bansysteem.

Wat is niet toegestaan op swingerscontacten.nl?

a. Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

b. Het plaatsen van ongepaste berichten Bij het posten op het platform moeten de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer, gehandhaafd worden. Dat wil zeggen dat er niet gescholden mag worden, racistische of discriminerende bijdragen of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn, geplaatst mogen worden.

c. Reclame maken, spammen Spam is op geen enkele manier toegestaan op swingerscontacten.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites en advertentiesites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel aan het persoonlijke profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.

d. Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privémateriaal Hieronder vallen NAW-gegevens, en alle andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

e. Reclame eigen bedrijven, webshops en commerciële producten Het swingerscontacten.nl platform mag niet worden gebruikt voor reclame voor bedrijven, webshops of commerciële producten. Wanneer een profiel een puur commerciële functie heeft, bijvoorbeeld structureel aanbod van eenzelfde soort artikel(en) / dienst(en), dan behoudt swingerscontacten.nl zich het recht dit als spam te zien. Het is niet altijd direct duidelijk of er sprake is van commerciële verkoop. Bij twijfel zal dit per geval na contact met de desbetreffende profieleigenaar worden beoordeeld.

Verder geldt het volgende:  Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban, een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruikmaakt van het platform, dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban. Er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

 Ontvangt een gebruiker binnen een half jaar drie weekbannen, dan wordt de gebruiker ter beoordeling bij de beheerder gemeld en kan er een week-, maand- of permaban worden gegeven.

 Wanneer de gebruikersnaam van een gebruiker door de beheerder als ongepast wordt beoordeeld, zal de gebruiker direct een officiële waarschuwing ontvangen. Ook krijgt de gebruiker de kans zijn/haar gebruikersnaam aan te passen.

f. Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen? Bij swingerscontacten.nl staan we voor authenticiteit. Ondanks dat wij alle profielen met de hand controleren kan het voorkomen dat er een profiel tussen zit waarvan de eigenaar niet is wie hij of zij zegt dat ze is.

Vermoed jij dat een profiel fake is? Meld dit dan aan de beheerder zodat zij indien nodig actie kan ondernemen. Stuur een mail naar info@swingerscontacren.nl om je melding door te geven.Algemene Voorwaarden Swingerscontacten.nl Toepasselijkheid

1.1. swingerscontacten.nl is een dating platform, ingeschreven in het Handelsregister onder het KVK- nummer 69343381 en handelend onder de naam Swingerscontacten.nl (SSD International).

1.2. Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op een ieder die een Swingerscontacten.nl account heeft aangemaakt, hetzij via een mobiel apparaat, een mobiele applicatie of een computer en derhalve gebruik maakt van de Swingerscontacten.nl webapp. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. SSD International behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Totstandkoming, duur en beëindiging en herroeping account

2.1. De overeenkomst tussen de gebruiker (accounthouder) en SSD International vangt aan op de datum waarop een account wordt aangemaakt en het abonnementsgeld is ontvangen door SSD.

2.2. Het account wordt aangegaan voor de duur van een maand, halfjaar of een jaar. Enkel het abonnementsgeld is verschuldigd, er zijn geen bijkomende kosten.

2.3. Het account kan enkel tegen het einde van de abonnementsduur worden opgezegd/ beëindigd via “Mijn profiel - Membership”. De gebruiker kan op elk moment het gebruik van de diensten van SSD International staken en het profiel verwijderen, zonder restitutie van enig abonnementsgeld door contact op te nemen met de klantenservice

2.4. De gebruiker die minder dan 28 dagen geleden zijn/haar profiel heeft verwijderd, kan het profiel reactiveren door contact op te nemen met de klantenservice. Na 28 dagen dient de gebruiker een nieuwe account/ profiel aan te maken.

2.5. SSD heeft het recht het account te beëindigen indien de gebruiker een verplichting als genoemd in artikel 3 niet nakomt.

2.6. Het abonnement wordt na verloop van de abonnementsduur telkens automatisch voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd als waarvoor het oorspronkelijk is aangegaan, tenzij de gebruiker ten minste 1 dag voor de volgende verlenging zijn membership opzegt via “Mijn profiel > Membership”. SSD zendt per e-mail een ontvangstbevestiging van de opzegging, waarna de opzegging een feit is.

2.7. De gebruiker kan het lidmaatschap binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden door contact op te nemen met de klantenservice. De bedenktijd gaat in op de dag dat de eerste betaling wordt gedaan. Als de gebruiker binnen 14 dagen daadwerkelijk gebruik maakt van de diensten van SSD dan kan SSD, conform artikel 6:230s lid 4BW, een bedrag voor de afgenomen diensten in rekening brengen. Dit bedrag is gelijk aan één maand van het betaalde abonnementsgeld. Herroeping binnen de bedenktermijn vindt plaats door middel van het modelformulier voor herroeping (https://www.eccnederland.nl/sites/default/files/images/publications/Modelformulier_voor_herroep ing_0.pdf) of op een andere ondubbelzinnige wijze. Vereisten gebruik SSD webapp

3.1. De gebruiker is minimaal 18 jaar.

3.2. Het gebruik van de diensten van SSD waardoor andere gebruikers worden gehinderd of waardoor het functioneren van de diensten van SSD wordt aangetast, is niet toegestaan.

3.3. Het gebruik van de diensten van SSD voor enig commercieel doel, waaronder het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over producten, diensten of werk, is niet toegestaan

3.4. Het gebruik van de diensten van SSD voor (her)publicatie op andere websites, online diensten, externe social communities, aanmaken van adressenbestanden of onderdelen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, is niet toegestaan.

3.5. De gebruiker gaat ermee akkoord om behoedzaam te zijn tijdens interacties met andere leden, met name indien er buiten de diensten van SSD wordt gecommuniceerd.

3.6. Het uploaden van virussen of andere kwaadaardige codes, of activiteiten die anderszins de veiligheid van de diensten van SSD in opspraak brengen, is niet toegestaan.

3.7. Het gebruik in berichten van scheldwoorden, beledigingen, vulgair, grof, niet respectvol, bedreigend, obsceen, dan wel het lastig blijven vallen van niet gewenste berichten, is niet toegestaan.

3.8. Het inbreuk maken op de privacy van andere leden, bijvoorbeeld wanneer gegevens van een andere gebruiker op enige wijze openbaar worden gemaakt, is niet toegestaan.

3.9. Bij het aangaan van het account/ abonnement dient de gebruiker de informatie over zichzelf correct te vermelden en is niet toegestaan SSD te misleiden. SSD behoudt zich te recht voor bij vermoeden van misbruik een controle uit te voeren.

3.10. De gebruikersnaam en het wachtwoord behorende bij het ongeschreven account zijn enkel voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik. Opheffen/ blokkeren account SSD kan onderzoek instellen en juridische stappen ondernemen in reactie op illegaal en/of onbevoegd gebruik van de diensten van SSD. Indien blijkt dat in strijd is gehandeld met het in artikel 3 bepaalde dan is SSD gerechtigd het betreffende account zonder nadere ingebrekestelling te blokkeren dan wel op te heffen, althans het gebruik of toegang tot de diensten van SSD te ontzeggen en de gegevens van het account uit de systemen van SSD te verwijderen, zonder restitutie van enig abonnementsgeld. Bij een flagrante schending van artikel 3 van deze voorwaarden behoudt SSD zich het recht voor aangifte te doen bij de politie. Wijziging diensten en voorwaarden SSD heeft het recht haar diensten en/of deze voorwaarden aan te passen en/of geheel of gedeeltelijk te staken. Gebruikers met een abonnement worden waar mogelijk ten minste één maand van tevoren ingelicht over ingrijpende aanpassingen via e-mail of een publicatie op de website. Beveiligingsdiensten SSD heeft een inspanningsverplichting om haar diensten en systemen alsmede webapp te beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik en verlies van ingevoerde gegevens. Uiteraard is het voor SSD onmogelijk om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens in zijn geheel uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder voor overmachtsituaties die de informatie toepassing kunnen verhinderen, waaronder: fouten, storingen of overbezetting in de verbinding met internet, storingen of overbezetting in het telefoonnet van de telecommunicatieaanbieder, uitval van elektriciteit en storingen en alle andere omstandigheden die buiten de macht van SSD liggen of die voor haar redelijkerwijs niet zijn te voorzien. Aansprakelijkheid

4.1. Iedere aansprakelijkheid van SSD dan wel haar werknemers, licentiegevers of dienstverleners of anderen die betrokken zijn (geweest) bij de levering van de diensten van SSD, is uitgesloten met uitzondering van die gevallen waarin sprake is van grove schuld of opzet van SSD of door haar ingeschakelde derden. Voor schade als gevolg van niet-beschikbaarheid van de diensten is SSD niet aansprakelijk.

4.2. SSD is eveneens niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg, incidentele, bijzondere of strafbare of vergrote schade, inclusief zonder beperking, winstderving, hetzij direct of indirect opgelopen, of enig verlies van gegevens, gebruik of andere (immateriële) verliezen als gevolg van (i) de toegang tot of gebruik van of onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de diensten van SSD, (ii) het gedrag of de inhoud van andere leden op, via of na gebruik van de diensten van SSD, of (iii) onbevoegde toegang, gebruik of aanpassing van de account van de gebruiker.

4.3. Het gebruik van de diensten van SSD is voor eigen risico. In het geval SSD geen beroep toekomt op de bovenstaande beperking van aansprakelijkheid, dan zal de aansprakelijkheid van SSD tegenover een gebruiker van haar diensten in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag gelijk aan de totale vergoeding die SSD in de laatste 6 maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit van de betreffende gebruiker van de diensten van SSD heeft ontvangen.

4.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker jegens SSD vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop gebruiker bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden. Helpdesk SSD stelt ten behoeve van gebruiker een helpdesk ter beschikking. De helpdesk is bereikbaar via het daartoe bestemde e-mailadres van SSD. SSD reageert binnen 2 werkdagen. Algemene Verordening gegevensbescherming

5.1. SSD beschermt de persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt, bewaard en/of worden verwerkt door apparatuur en mensen ten behoeve van het account alleen indien daar toestemming voor is gegeven door de gebruiker.

5.2. De persoonsgegevens, alleen met (uitdrukkelijke) toestemming van de gebruiker voor zover hij/zij daartoe gerechtigd is, worden opgenomen in het systeem van SSD voor de doeleinden van de diensten van SSD en is alleen toegankelijk voor SSD. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor andere doeleinden dan bepaald bij overeenkomst behoudens de gevallen krachtens de wet.

5.3. SSD houdt een overzicht bij van alle persoonsgegevens die zij verwerkt in opdracht.

5.4. De gebruiker heeft het recht om de persoonsgegevens, indien deze niet langer nodig zijn, te laten verwijderen bij SSD. Indien de gebruiker zijn gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen kan hij/zij contact opnemen met SSD.

5.5. SSD dient binnen vier weken op een inzageverzoek te reageren.

5.6. SSD en gebruiker komen overeen dat SSD wordt gevrijwaard van alle aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Indien er sprake is van een datalek, zal dit door SSD zo spoedig worden gemeld aan de gebruiker.

5.7. SSD heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op toepassingen van derden om op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens om te gaan.

5.8. E-mailberichten die aan SSD worden verzonden, kunnen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd worden. SSD accepteert daarvoor geen aansprakelijkheid. Privacy De gegevens van gebruiker zullen door SSD enkel worden gebruikt om de diensten van SSD te leveren conform deze voorwaarden en de gebruiker over de eigen diensten van SSD te informeren. SSD heeft de noodzakelijke en adequate maatregelen genomen om de gegevens van gebruiker tegen misbruik te beschermen en SSD geeft de gegevens van gebruiker nimmer zonder uitdrukkelijke toestemming

van de gebruiker aan derden door. De gebruiker heeft ook een eigen verantwoordelijkheid om zijn/haar privacy te beschermen. Geschillen 5.1. Op alle geschillen welke tussen de gebruiker en SSD mochten ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

5.2. Alle geschillen tussen de gebruiker en SSD, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank Amsterdam. Deze bepaling heeft te gelden als expliciet forumkeuze beding ex artikel 23 EEX Vo.